ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze Algemene Voorwaarden (versie 1.0) zijn van toepassing op de website www.dev4all.nl vermelde cursussen en diensten van dev4all.

1. Termen

1.1. ‘Cursus’ Een door dev4all georganiseerde cursus, training, examen, opleiding of andere activiteit gericht op kennisoverdracht.

1.2. ‘Opdrachtgever’ Een natuurlijk persoon die, of een bedrijf dat, een opdracht verstrekt aan een opdrachtnemer zoals die in deze Algemene Voorwaarden zijn bedoeld.

1.3. ‘Deelnemer’ De persoon die zich voor een cursus heeft ingeschreven of heeft doen inschrijven.

1.4. ‘Inschrijving’ Het aanmelden voor een cursus op de door dev4all aangegeven wijze.

1.5. ‘Annulering’ De schriftelijke opzegging en/of afzegging van deelname aan een cursus door een deelnemer en/of opdrachtgever en/of het niet opdagen voor een cursus door een deelnemer.

1.6. ‘Cursusmateriaal’ Alle in het kader van de cursus ontwikkelde en/of ter beschikking gestelde analyses, ontwerpen, boeken, sheets, presentaties, modellen, programmatuur, (digitale) documenten en overige zaken.

1.7. ‘Docent’ De door dev4all gecontracteerde trainer of begeleider die (een deel van) de cursus verzorgt.

2. Inschrijven en Betaling

2.1. De prijzen voor de cursussen en/of diensten staan vermeld op de website www.dev4all.nl of in een geldige schriftelijke offerte van dev4all. Deze prijzen zijn uitgedrukt in Euro, exclusief BTW en/of andere heffingen. dev4all behoudt zich het recht voor prijzen op de website en/of de offertes te wijzigen.

2.2. Alle prijzen op de website of in offertes zijn onder voorbehoud van type- of drukfouten. dev4all is niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele type- of drukfouten.

2.3. Na de inschrijving wordt een factuur verzonden naar het door de opdrachtgever opgegeven e-mailadres.

2.4. Indien opdrachtgever vanwege fouten een gewijzigde factuur wenst, kunnen bij versturen van de nieuwe factuur hiervoor kosten in rekening worden gebracht.

2.5. De vergoeding voor een cursus en betalingstermijn staan vermeld op de factuur. De betaling dient in ieder geval te geschieden voor de geplande aanvangsdatum van de cursus. dev4all verzendt daarvoor direct na inschrijving een factuur aan de opdrachtgever.

2.6. Bij overschrijding van enig in deze algemene voorwaarden voorgeschreven betalingstermijn is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling van rechtswege direct in verzuim. dev4all is in dat geval bevoegd om zonder nadere ingebrekestelling tot incasso over te gaan.

2.7. dev4all behoudt zich het recht voor in voorkomende gevallen de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de betaling is ontvangen. dev4all kan in voorkomende gevallen de opdrachtgever en/of deelnemer de toegang tot het lokaal waar de betreffende cursus zal plaatsvinden ontzeggen en ook anderszins ter beschikking gestelde faciliteiten beëindigen.

3. Cursussen en Planning

3.1. dev4all kondigt cursussen onder andere aan via haar website. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, houdt dev4all zich het recht voor de vermelde gegevens met betrekking tot data, prijzen en locatie te wijzigen.

3.2. Bij het sluiten van de overeenkomst wordt voor zover bekend de geplande startdatum van de cursus, schriftelijk overeengekomen.

3.3. De cursus wordt gegeven in het Nederlands of in het Engels.

3.4. dev4all behoudt zich omwille van kwaliteitsverbetering en/of herprogrammering het recht voor om de inhoud van de cursus tussentijds te wijzigen.

3.5. dev4all zal al het redelijke doen om cursussen door te laten gaan, dan wel overeengekomen diensten uit te voeren. dev4all zal evenwel niet aansprakelijk zijn indien cursussen, dan wel de overeengekomen diensten niet doorgaan om redenen die buiten haar macht liggen. Mocht een doorgang niet mogelijk blijken, dan zullen reeds gedane betalingen aan opdrachtgever worden terugbetaald.

3.6. dev4all behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van redenen wijzigingen in cursusdata, locaties en/of cursustijden aan te brengen en in geval van onvoldoende belangstelling cursussen te annuleren. Opdrachtgever en/of deelnemer zal bij annulering zo spoedig mogelijk door dev4all op de hoogte worden gesteld. Reeds betaalde cursuskosten zullen in geval van annulering door dev4all worden terugbetaald.

4. Vervanging en Annuleren

4.1. Opdrachtgever mag na schriftelijke goedkeuring van dev4all een vervanger voor de ingeschreven deelnemer sturen.

4.2. Een particulier heeft gedurende 7 werkdagen na een inschrijving het recht de 'Overeenkomst op Afstand' zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien de cursus of dienst al is gestart is deze ontbinding niet meer mogelijk.

4.3. Als opdrachtgever een cursus en/of dienst annuleert of om uitstel van een cursus en/of dienst verzoekt en dev4all dit verzoek inwilligt, dan zal opdrachtgever aan dev4all annuleringskosten en/of uitstelkosten verschuldigd zijn. Deze kosten zijn gebaseerd op de offerteprijs en worden als volgt berekend:

  • Meer dan 2 weken voor aanvang van de cursus en/of dienst: geen annuleringskosten en geen uitstelkosten.
  • In de 2e week voor aanvang van de cursus en/of dienst; 25% annuleringskosten en 25% uitstelkosten.
  • In de 1e week voor aanvang van de cursus en/of dienst: 50% annuleringskosten en 50% uitstelkosten.

4.4. Annulering en verzoeken tot uitstel kunnen door opdrachtgever slechts schriftelijk worden gedaan. Hiervan ontvangt opdrachtgever een schriftelijke bevestiging van dev4all. De datum van ontvangst door dev4all is beslissend voor het tijdstip van annulering of verzoek tot uitstel.

4.5. Vanaf de eerste dag van aanvang van de cursus en/of dienst kan opdrachtgever niet meer om uitstel verzoeken. In dit geval zijn de totale kosten van de cursus en/of de dienst verschuldigd.

4.6. Indien opdrachtgever enige verplichting krachtens deze Algemene Voorwaarden niet nakomt en dev4all als gevolg daarvan de overeenkomst ontbindt of de uitvoering daarvan opschort, dan is opdrachtgever gehouden de cursusprijs volledig te betalen aan dev4all, onverminderd het recht van dev4all om volledige vergoeding van de schade te vorderen.

4.7. dev4all behoudt het recht om deelnemers vanwege hun gedrag of anderzijds het verloop van een cursus belemmeren verdere deelneming aan de cursus te ontzeggen. Een dergelijke ontzegging laat de verplichting tot betaling van het volledige cursusgeld onverlet.

5. Aansprakelijkheid

5.1. dev4all sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die is ontstaan door of tijdens het gebruik van de door haar geleverde zaken en/of diensten.

5.2. De inhoud van het cursusmateriaal is zorgvuldig samengesteld door dev4all. dev4all sluit iedere aansprakelijkheid voor het opvolgen en/of toepassen door de deelnemer en/of opdrachtgever, van de cursusmaterie en/of eventuele mondelinge adviezen uit.

5.3. dev4all sluit iedere aansprakelijkheid voor mogelijke schade uit die een opdrachtgever en/of de deelnemer lijdt ten gevolge van het niet doorgaan van een cursus.

5.4. Het bedrag van de totale aansprakelijkheid van dev4all zal nooit het bedrag overschrijden dat dev4all voor de uitvoering van de betreffende opdracht in rekening heeft gebracht.

5.5. dev4all is niet aansprakelijk voor misbruik of het openbaar worden van gegevens van opdrachtgever en/of deelnemers, die door opdrachtgever en/of deelnemers op de systemen van dev4all zijn achtergelaten.

5.6. Schadeclaims moeten binnen 1 maand na het geven van cursussen of het verlenen van andere diensten bij dev4all schriftelijk zijn gemeld.

6. Auteursrecht

6.1. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het gebruikte cursusmateriaal en alle overige door dev4all in het kader van enige cursus en/of dienst verstrekte schriftelijke en elektronische informatie, rusten bij dev4all. Opdrachtgever en/of deelnemer zal niets hiervan in enige vorm vermenigvuldigen of aan derden verstrekken, zonder uitdrukkelijke schriftelijk toestemming van dev4all op straffe van een opeisbare boete van €2.500,- per overtreding alsmede een boete van €1.000,- per dag dat de overtreding voortduurt.

6.2. Het maken van beeld en/of geluidopnames van een cursus of deel hiervan is uitdrukkelijk verboden, tenzij daarvoor door dev4all schriftelijk toestemming is verleend op straffe van een boete van €2.000,- per overtreding alsmede een boete van €1.000,- per dag dat de overtreding voortduurt.

6.3. Indien opdrachtgever een licentie voor software heeft en/of heeft aangeschaft dan mag dev4all tijdens de cursus gebruik maken van die licentie zonder enige vergoeding verschuldigd te zijn en aansprakelijk te zijn.

6.4. Opdrachtgever en/of deelnemers verklaren technische, van dev4all verkregen gegevens, niet te zullen exporteren of nogmaals uit te voeren op straffe van een opeisbare boete van €10.000,- per overtreding alsmede een boete van €1.000,- per dag dat de overtreding voortduurt.

7. Toepassing en Recht

7.1. De overeenkomsten tussen partijen worden beheerst door Nederlands recht.

7.2. De rechten en plichten uit overeenkomsten, zijn niet overdraagbaar zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van dev4all.

7.3. Ieder geschil zal echter eerst tussen opdrachtgever en/of deelnemer en dev4all worden besproken. Partijen zullen er naar streven om geschillen in onderling overleg op te lossen.

7.4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig verklaard wordt, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen dev4all en de partij in overleg treden om tot een nieuwe bepaling te komen.